23-25.06.2018r.
Toruń

Image is not available

27 Kolokwia Psychologiczne

nowoczesne technologie w badaniach i praktyce psychologicznej, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, okulografia, gry komputerowe, wykorzystanie Internetu w badaniach i praktyce klinicznej, relacje człowiek-komputer

E-mental health: od modelu do interwencji

Abstrakt:

Pojęcie e-mental health, czyli e-zdrowie psychiczne odnosi się do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) – w tym technologii internetowych – w obszarze zdrowia psychicznego. E-zdrowie psychiczne obejmuje badania, zastosowania i wdrożenia technologii ICT do pomiaru, prewencji i terapii zaburzeń psychicznych, ale także służące wzmacnianiu dobrostanu i poprawie jakości życia. Badania dotyczące internetowych interwencji psychologicznych prowadzone są na świecie od 20 lat. Pomimo gwałtownego rozwoju zastosowań informatycznych w różnych obszarach życia, wykorzystanie w Polsce technologii informatycznych (w tym interwencji internetowych) w obszarze zdrowia psychicznego jest niewielkie. Wyniki badań klinicznych, meta-analiz i systematycznych przeglądów wskazują, że internetowe interwencje psychologiczne mogą być co najmniej równie skuteczne jak tradycyjne oddziaływania psychologiczne – na przykład w takich obszarach jak terapia dotycząca depresji, lęku, ataków paniki, fobii, dysfunkcyjności seksualnej (Andersson i in. 2014), PTSD (Kuester i in. 2016), uzależnień (Riper i in., 2014), nadwagi i otyłości (Hutchesson i in. 2015), bólu chronicznego, bólu głowy oraz adaptacji do niepełnosprawności ruchowej (Cuijpers, 2008). Celem prezentacji będzie podsumowanie badań nad skutecznością i implementacją psychologicznych interwencji internetowych w obszarze szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz wskazanie standardów dla praktyki i badań dotyczących tworzenia i wykorzystywania internetowych interwencji. Omówione zostaną także dostępne w Polsce rozwiązania technologiczne, które mogą stymulować rozwój internetowych interwencji służących ochronie zdrowia psychicznego.

O autorze: 

Prof. dr hab. Roman Cieślak

Profesor psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. W latach 2012-2016 prorektor ds. nauki, a od 2016 roku rektor tej uczelni. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz skutkami zdarzeń traumatycznych. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem StresLab tworzy, implementuje i ocenia efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących zdrowia i dobrostanu. Kierował projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, NCN i NCBiR.  Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz wiceprezes Polskiej Unii Edukacyjnej.